تبلیغات
جنگ نرم چادر میخواهد نه اسلحه.... - ارزش والای زن
دردین اسلام برای زن اهمیت فوق العاده ای قرارداده شده است.زن مظهرجمال وافرینش است.

دامن زن مدرسه بشراست

اصلاح جامعه درگروتقوای اوست ومحیط خانواده مجلس درس وتربیت اوست.

زن میتواندباتربیت صحیح فرزندادن؛امتی راازوجودآن فرزند

بهره مندگرداند.ولی فرهنگ غرب سعی دارددزن رابه عنوان یک کالای تجاری وسودمنددردست افرادمختلف قراردهد

برای دیدن بقیه مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید.

وآنقدرشخصیت اوراپایین می اوردکه به اومی گویدبه درون جامعه برووخودرادرمعرض

 دیدافرادمختلف قراربده ووسیله سودجویی

آنهاقراربگیر.نظریه ای که باعنوان "فمینیسم" ازادی زنان،ازسوی غربی هامطرح

 شده؛حقوق ابتدایی هرزنی رالگدمال میکند

ووقتی که زنان غربی بخواهندازحق خوددفاع کنند؛صدای آنهاراخفه می کنندو

آنهارابه گوشه ای می اندازند.دردین اسلام برای زن

که مظهرظرافت وجمال است؛حجاب وپوشش راپیشنهادکردهتاارزش های

وجودی اومحفوظ بماند.همانطورکه درایه 59سوره احزاب

که اشاره شده آمده:(این کاربرای اینکه شناخته شوندوموردآزارقرارنگیرند

بهتراست)خانم"هنولاناکاتا"یک نویسنده ژاپنی است که

اسلام آورده است.اودرباره احساس خودازداشتن حجاب میگوید:باداشتن

 حجاب بودکه من به انسانیت وارزش زنانگی خودرااحساس

کردم.حجاب به من می اموزدکه ازدسترس بیگانگان دوربمانم.امروزه

 به ویژه دربین جوانان ؛گرایش روزافزون به حجاب دیده میشود

که نشانه رشداسلام نیزمی باشدتامن زنده هستم برای اسلام وحجاب

 تبلیغ خواهم کرد؛چون حجاب مایه آرامش وآسایش

درجامعه می باشد...طبقه بندی: حجاب و عفاف، متن ادبی حجاب و عفاف، عکس حجاب و عفاف، دلنوشته حجاب و عفاف،

تاریخ : شنبه 21 فروردین 1395 | ساعت 02 و 01 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | بلاگ اسکای | ایران موزه